Կոշտ թափոնների վերաբերյալ հետազոտություններ և քաղաքականություններ

Ռազմավարություններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) գործողությունների պլան ՀՀ Վարչապետի N666-Լ որոշման հավելված 2021
2 Աղբահանության համակարգի 2021-2023 թթ. ռազմավարություն և միջոցառումների ծրագիր ՀՀ Կառավարության N464-Լ որոշում 2021
3 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի ծրագրի գործողությունների պլան (N650-Լ) ՀՀ Կառավարություն 2019
4 Արտադրողի (Ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայման համակարգերի ներդրման ռազմավարությանը և դրանից բխող 2018-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին որոշում ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 14 2018
5 Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման միջոցառումների 2018-2022 թվականների ծրագիր ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2018
6 Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարություն  ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2018
7 Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագիր Երևան քաղաքի ավագանու N 45-Ա որոշման հավելված 2018
8 Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) հիմնադրույթներ (անգլերեն) ԵՄ և ՀՀ 2017
9 Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիր (նաև ծրագրի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում) Էրնսթ ընդ Յանգ 2017
10

ՀՀ Մարզերի 2017-2025թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարություն

ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 2017
11 ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2016
12 Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկ ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2016
13 ՀՀ Կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարություն և գործողությունների պետական ծրագիր ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2015
14 ՀՀ 2014-2025թթ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր ՀՀ կառավարության 442 -Ն որոշման հավելված 2014
15 Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, Ճանապարհային քարտեզ և Երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիր Ասիական զարգացման բանկ 2013
16 Մաքուր արտադրության հայեցակարգ ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2011
17 ՀՀ տարածքում տեխնածին աղտոտված հողերի մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանություն ՀՀ Կառավարության 1192-Ն որոշման հավելված 2011
18 Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագիր ՀՀ Կառավարության 1207-Ն որոշման հավելված 2008

 

 

Զեկույցներ | Հետազոտություններ

 

Ընդհանուր

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Հայաստանում տեքստիլ արդյունաբերությունում կայուն էկոհամակարգերի ստեղծում և ՓՄԶ-ների օժանդակում (անգլերեն) ECO-AGE, FDC 2021
2 Թափոնների կառավարումը հայաստանում ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն  2020
3

LL Bolagen

2020
4 ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2018
5 «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, ճանապարհային քարտեզ և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում Արևելյան գործընկերություն 2017
6 «Կանաչ Երևան ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում Էրնսթ ընդ Յանգ 2017
7 Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում. սկոպինգ զեկույց Արևելյան գործընկերություն 2016
8 Կլիմայական գործողությունների ֆինանսավորումը Հայաստանում. զեկույց (անգլերեն) Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 2016
9 Կանաչ տնտեսությունները ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում. Հայաստան (անգլերեն) Արևելյան գործընկերույթուն 2015
10 Դիլիջանի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2015
11 Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2015
12 Ջերմուկի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2014
13 Վանաձորի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2014
14 Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի ՀՀ հինգերորդ ազգային զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2014
15 ՀՀ Բնապահպանության նախարարության 2007-2011թթ.-ի նախարարական զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2011
16 Հայաստանի բնապահպանական իրադրությունը (անգլերեն) Policy Forum Armenia 2010
17 Բնապահպանական գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագիր (անգլերեն) Բնապահպանության նախարարություն – ՄԱԶԾ 2008
18 Տարածաշրջանային քաղաքականության զեկույց Եվրոպայի հարևանության քաղաքականության և թափոնների կառավարման վերաբերյալ. Հայաստան, Արդբեջան, Վրաստան (անգլերեն) Եվրասիա-համագործակցության հիմնադրամ, ՄԲ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն 2007
19 Բնապահպանական աղտոտման վճարները Հայաստանում. բարեփոխումների գնահատում և հետագա բարելավման ուղղություններ (անգլերեն) Ս. Շուխտ, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 2004
20 Տարվա ընթացքում կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակը ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
21 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում. Թափոնների կառավարումը 2017 թվականին ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
22 Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2017թ-ին և ցուցանիշների 2013-2017թթ. շարժընթացը ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
23 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանում ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
24 Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ տարբեր աղբյուրներից ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե

 

 

Կոշտ կենցաղային թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Հայաստանում պիրոլիզի և պլազմային գազացման տեխնոլոգիաների կիրառելիության ուսումնասիրություն

Ն. Միրզոյան, USAID, DT Global

2019
2 Կոշտ թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ, Վանաձոր, Հայաստան ծրագիր. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ ՀՀ Տարաքծային կառավարման և զարգացման նախարարություն 2017
3 Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքային նախագիծ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն Տրանսնախագիծ ՓԲԸ, Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ ՍՊԸ 2017
4 Հայաստանում, Խորվաթիայում, Կիպրոսում, Մակեդոնիայում և Ուկրաինայում կենցաղային կոշտ թափոնների որակական հետազոտություն. մեթոդոլոգիա և արդյունքներ (անգլերեն) Environplan S.A. 2016
5 Երևանում կոշտ թափոնների կառավարման նախագիծ. բնապահպանական և սոցիալական ոլորտի համապարփակ ուսումնասիություն  (անգլերեն) Bernard Ingenieure ZT GmbH/Hydro Ingenieure Umwelttechnik 2015
6 Հայաստան. կոշտ թափոնների կառավարման լուծումներ հեռավոր և փոքր համայնքների համար. տեխնիկական աջակցության խորհրդատվական զեկույց (անգլերեն) Լ. Լորիցեն, Ա. Մոլս, Ասիական զարգացման բանկ 2015
7 How existing municipal solid waste data in ENPI East countries can be used for the development of waste indicators European Environment Agency 2014
8 Կոտայքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման նախագիծ. բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրություն: Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ծրագիր ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն 2011
9 Kotayk Solid Waste Management – Environmental and Social Due Diligence RA Ministry of Territorial Administration and Development 2011
10 Կենցաղային թափոնների վերամշակում Հայաստանում. անձնակազմի ուսուցում, տվյալների հավաքում` թափոնների հետազոտություն, թափոնների կառավարման քաղաքականության գծով խորհրդատվություն Գերմանիայի բնապահպանուտյան նախարարություն 2011
11 Կոշտ թափոնների կառավարումը Հայաստանի քաղաքներում (անգլերեն) Մ. Վանոյան, Ա. Վարոսյան, Ա. Պետրոսյան 2010
12 Կոշտ թափոնների բաղադրությունը Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի աղբավայրում (անգլերեն) Պ. Բատլեր 2008
13 Կենցաղային կոշտ թափոնների կառավարումը Հայաստանում  (անգլերեն) Գ. Արզումանյան 2004
14 Նկատառումներ պիլոտային գետավազաններում պինդ թափոնների կառավարման վերաբերյալ. անդրսահմանային գետերի կառավարման երկրորդ փուլ – Քուռ գետ – Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան ԵՄ ծրագիր

 

 

Կենսաբանական թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2020
2 Հայաստանում գյուղատնտեսական աղբից էներգիա օգտահանելու ներուժի և հնարավորությունների գնահատում (անգլերեն) Յան Պավլիկ, ՄԱԶԾ 2017
3 ՓՄՁ ցուցադրական կազմակերպություններում ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության կիրարկման օրինակներ. զեկույց Ն. Հարությունյան, Տ. Օգանեզով, EAP Green 2015
4 Հայաստանում բնական միջավայրի վրա կաթի մշակման որակական և քանակական ազդեցության ստուգումը կենսական շրջապտույտային գնահատման մեթոդոլոգիայի կիրառման միջոցով. ամփոփագիր (անգլերեն) Ս. Ամինֆորուի 2015
5 Սննդի կորուստները և թափոնները Հայաստանի գյուղատնտեսական սննդամթերքի շղթայում (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, Ա. Երիցյան 2014
6 Սննդի կորուստները և թափոնները Հայաստանում. ազգային զեկույց (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, ՄԱԿ-ի ՊԳԿ 2013
7 Հայաստանի գյուղատնտեսությունում RISE գործիքի կիրառման կայունության գնահատում (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, Ք. Թալման 2011
8 Հայաստանում Ջերմոցային գազերի արտանետումները մեղմելու հնարավորության գնահատում անասնապահության ոլորտում (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2010

 

 

Վտանգավոր թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Երևան, Վարշավա, Տիրանա քաղըքներում վտանգավոր թափոնների կառավարման նախնական ուսումնասիրություն (անգլերեն) Երևան, ԵՄ 2021
2 Հայաստանի ազգային զեկույցը բազելյան կոնվենցիայի վերաբերյալ (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2017
3 Ստոկհոլմյան կոնվենցիայի կայուն օրգանական աղտոտիչների վերաբերյալ Հայաստանի գործողությունների ազգային ծրագրի թարմեցված զեկույց (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2017
4 Նուբարաշենի ժամկետանց և արգելված թունաքիմիկաների գերեզմանոցի մաքրման խորհրդատվական աշխատանքների նկարագիր  (անգլերեն) ՄԱԶԾ, ԳԷՖ 2016
5 Աղտոտված տեղանքներ և դրանց կառավարումը. ուսումնասիրություններ Հայաստանում և Ղազախստանում (անգլերեն) ԱՌՆԻԿԱ- թունավոր թափոնների ծրագիր 2015
6 Հայաստանում ժամկետանց պեստիցիդների կառավարման աշխատանքային փաստաթուղթ (անգլերեն) ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, IHPA, ԵՄ 2014
7 Նուբարաշենի ժամկետանց և արգելված թունաքիմիկատների գերեզմանոցի տեղանքի ուսումնասիրության գնահատման ամփոփագիր (անգլերեն) ԵԱՀԿ, Tauw 2013
8 Տեխնիկական աջակցություն Հայաստանում պոլիքլորացված բիֆենիլների և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչների թափոնների կայուն կառավարման համար. գնահատում (անգլերեն) Ի. Հոլուբեկ, ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն 2012

 

 

Կեղտաջրեր

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Կենցաղային ջրերի ծրագիր – Հայաստան. ծրագրի գնահատման զեկույց (անգլերեն) Համաշխարհային բանկ 2018
2 Հայաստանում կենցաղային կոյուղաջրերի մաքրման նոր լուծում  (անգլերեն) Է. Մեսրոպյան, Վ. Մկրտչյան, Ա. Հովսեփյան, EWRA 2016
3 Դեպի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում (անգլերեն) Համաշխարհային բանկ 2015
4 Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի (Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններ) կառավարման պլանի նախագիծ Րիզորս Մենեջմենթ ՍՊԸ, Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն ՀԿ 2015
5 «Ջուր և առողջություն» արձանագրության տեխնիկական զեկույց ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով 2014
6 «Ջուր և առողջություն» արձանագրության նպատակային ցուցանիշների և նպատակային ժամկետների սահմանման գործընթացը ՀՀ-ում, էջ 44 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 2014
7 Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք. բնապահպանական տեղեկատվության փոխանակման համակարգի զեկույց – Հայաստան  (անգլերեն) Վահագն Տոնոյան, Եվրոպական բնապահպանական գործակալություն, Zoï բնապահպանական ցանց 2011
8 Ջրի մատակարարումը և ջրահեռացումը Հայաստանում. մարտահրավերներ, հաջողություններ և ապագա ուղղություններ (անգլերեն) Ի.-Հ. Քյում, Ասիական զարգացման բանկ 2011

 

ԵՄ քաղաքականություններ և հետազոտություններ

# Title Author Year
1 ԵՄ Թափոնների մասին (2008/98/EC) դիրեկտիվ Council Directive 2008
2 ԵՄ աղբավայրերի մասին (1999/31/EC) դիրեկտիվ Council Directive 1999